POJMOVI - Clanak 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji, NN 76/07.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedece znacenje:

A. Prostorno uredenje

1. Gradevinsko podrucje naselja utvrdeno prostornim planom uredenja velikog grada, grada i opcine je izgradeni i uredeni dio naselja i neizgradeni dio podrucja tog naselja planiran za njegov razvoj i proširenje,

1.1. Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja utvrdeno prostornim planom uredenja velikog grada, grada i opcine je izgradena i/ili neizgradena prostorna cjelina izvan gradevinskog podrucja naselja iskljucivo za gospodarsku namjenu bez stanovanja (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja,

1.2. Izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja je odvojeni dio postojecega gradevinskog podrucja istog naselja nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja,

1.3. Izgradeni dio gradevinskog podrucja su izgradene i uredene gradevne cestice i druge površine privedene razlicitoj namjeni kao i neizgradene i neuredene cestice zemljišta površine do 5.000 m koje s izgradenim dijelom gradevinskog podrucja cine prostornu cjelinu,

1.4. Neizgradeni dio gradevinskog podrucja je jedna ili više neposredno povezanih neizgradenih i neuredenih cestica zemljišta ukupne površine vece od 5.000 m 2 ,

2. Gradevinsko zemljište je zemljište unutar i izvan gradevinskog podrucja, koje je izgradeno ili prostornim planom namijenjeno za gradenje gradevina i uredenje javnih površina,

3. Gradevna cestica je cestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgradena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i površinom od jedne ili više cestica zemljišta ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti,

4. Dijelovi (etaže) i visina gradevine:

4.1. Prizemlje (P) je dio gradevine ciji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konacno uredenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj tocki uz procelje gradevine ili ciji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),

4.2. Suteren (S) je dio gradevine ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konacno uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine, odnosno da je najmanje jednim svojim proceljem izvan terena,

4.3. Podrum (Po) je potpuno ukopani dio gradevine ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,

4.4. Kat (K) je dio gradevine ciji se prostor nalazi izmedu dva poda iznad prizemlja,

4.5. Potkrovlje ( Pk ) je dio gradevine ciji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova,

4.6. Visina gradevine mjeri se od konacno zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, cija visina ne može biti viša od 1,2 m,

4.7. Ukupna visina gradevine mjeri se od konacno zaravnanog i uredenog terena na njegovom najnižem dijelu uz procelje gradevine do najviše tocke krova (sljemena),

5. Druga infrastruktura su gradevine regionalne i lokalne razine, kojima se osigurava zajednicka opskrba, usluge, odnosno drugi oblici povecanja kvalitete života u naselju ili korisnicima na odredenom podrucju,

6. Javna infrastruktura državne i regionalne razine su gradevine i uredaji, kojima neposredno upravljaju pravne osobe s javnim ovlastima u podrucju prometa, energetike, upravljanja vodama i gospodarenja s drugim vrstama prirodnih dobara ili zaštite okoliša,

7. Komunalna infrastruktura su gradevine i uredaji infrastrukture lokalne razine, koja se priprema i gradi na temelju posebnog propisa,

8. Krajobraz je odredeno podrucje, opaženo ljudima, cija je osobnost rezultat medusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih cimbenika i koje obilježava prevladavajuca prisutnost prirodnih sastojina,

9. Krajobrazne vrijednosti su svojstvenosti prirodnoga, kultiviranog ili kulturnog krajobraza, koje odreduju njegovu prirodnu, kulturnopovijesnu i estetsku osobnost,

10. Lokacijski uvjeti su kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru utvrdeni lokacijskom dozvolom ili rješenjem o uvjetima gradenja na temelju dokumenta prostornog uredenja, ovoga Zakona i posebnih propisa,

11. Namjena prostora/površina je planirani sustav korištenja prostora, odnosno uporabe gradevina, površina i zemljišta odredena odgovarajucim dokumentom prostornog uredenja,

11.1. Osnovna namjena prostora/površina je planirano korištenje prostora/površina podredeno jednoj funkciji (naselje, poljoprivreda, šume, promet, gospodarstvo, sport, rekreacija i dr .) unutar koje se mogu planirati i druge namjene ili sadržaji, koji iskljucivo proizlaze iz potrebe osnovne namjene,

11.2. Pretežita namjena je planirano korištenje prostora/površina za više razlicitih funkcija, od kojih je jedna prevladavajuca,

12. Nositelj izrade je Ministarstvo ili upravno tijelo jedinice lokalne i podrucne (regionalne) samouprave odgovorno za postupak izrade i donošenja dokumenta prostornog uredenja,

13. Obalna crta je crta plimnog vala na obali,

14. Obuhvat dokumenta prostornog uredenja je prostorna ili administrativno utvrdena cjelina koja se namjerava prostorno urediti odredivanjem obveze izrade i donošenja odgovarajuceg dokumenta prostornog uredenja,

15. Odgovarajuca posebna geodetska podloga je kartografska podloga (digitalni ortofoto plan s visinskim prikazom – slojnice i kote s uklopljenim katastarskim planom ili topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom) izradena u odgovarajucem mjerilu i ovjerena od nadležnog tijela za državnu izmjeru i katastar nekretnina,

16. Opremanje gradevinskog zemljišta je osiguranje uvjeta za gradenje i prikljucivanje na komunalnu infrastrukturu kojim se omogucuje gradenje i uporaba zemljišta u skladu s namjenom odredenom u dokumentu prostornog uredenja,

17. Osjetljivost prostora je moguca preobrazba prostora kao posljedica gospodarskih i društvenih procesa, prirodnih rizika (poplava, potresa, erozija i dr .) i/ili ugrožavanja okoliša na odredenom podrucju (gubitak osobnosti prostora, neracionalna potrošnja zemljišta i pritisci koncentracijom stanovništva i djelatnosti na uže obalno podrucje, prometna nepovezanost rubnih urbanih i ruralnih podrucja),

18. Osoba je pravna ili fizicka osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uredenja, odnosno gradenja,

19. Površina javne namjene je svaka površina cije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima (javne ceste, ulice, trgovi, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovne i zelene površine u naselju, rekreacijske površine i sl .),

20. Prometna površina je površina javne namjene ili površina u vlasništvu vlasnika gradevnih cestica ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza a kojom se osigurava pristup do gradevnih cestica,

21. Prostor je sastav fizickih sklopova na površini te ispod i iznad zemlje, do kojih dopiru neposredni utjecaji djelovanja ljudi,

22. Prostorna cjelina je prostorno i funkcionalno zaokruženo podrucje odredene namjene, koje je izgradeno i uredeno ili koje se prostornim planom planira izgraditi i urediti prema uvjetima tog plana,

23. Prostorni razvoj podrazumijeva trajne promjene prostora koje nastaju djelovanjem ljudi,

24. Prostorno planiranje kao interdisciplinarna djelatnost je institucionalni i tehnicki oblik za upravljanje prostornom dimenzijom održivosti, kojom se na temelju procjene razvojnih mogucnosti u okviru zadržavanja osobnosti prostora, zahtjeva zaštite prostora i ocuvanja kakvoce okoliša, odreduju namjena prostora/površina, uvjeti za razvoj djelatnosti i njihov razmještaj u prostoru, uvjeti za poboljšanje i urbanu obnovu izgradenih podrucja te uvjeti za ostvarivanje planiranih zahvata u prostoru,

25. Urbana komasacija je postupak spajanja cestica gradevinskog zemljišta u jednu cjelinu i njezina podjela na gradevne i druge cestice u skladu s detaljnim planom uredenja na podrucju komasacije uz istodobno sredivanje vlasnickih i drugih stvarno-pravnih odnosa na tom zemljištu s ciljem podjele gradevnih cestica vlasnicima tog zemljišta razmjerno njegovoj površini i jedinici lokalne samouprave za potrebe površina javne namjene,

26. Urbana obnova je skup planskih mjera i uvjeta za funkcionalnu i kvalitativnu promjenu gospodarskih, društvenih, kulturnih i okolišnih nedostataka degradiranih naseljenih i drugih podrucja,

27. Uredeno gradevinsko zemljište je dio gradevinskog podrucja koje je opremljeno za gradenje u skladu s prostornim planom,

28. Uredenje gradevinskog zemljišta je skup odluka, mjera i postupaka na temelju kojih se provodi opremanje gradevinskog zemljišta,

29. Veliki grad je veliki grad i grad u kojem je sjedište županije odredeni prema posebnom zakonu,

30. Zahvat u prostoru je privremeno ili trajno djelovanje ljudi u prostoru kojim se odreduje ili mijenja stanje u prostoru,

31. Zaštita prostora je skup odluka, mjera i uvjeta kojima se osigurava prepoznatljiv red i kultura u prostoru te kvalitetno uredenje zemljišta,

B. Gradnja

32. Elaborat iskolcenja gradevine je dokument kojim se iskazuje nacin iskolcenja gradevine na terenu i nacin kojim su stabilizirane tocke planirane gradevine,

33. Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgradenu gradevinu je nacrt koji je, prema pravilima koja ureduju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu,

34. Gradilište je zemljište ili gradevina, ukljucivo i privremeno zauzete druge površine, potrebno za izvedbu gradevinskih radova ili primjenu odgovarajuce tehnologije gradenja i zaštitu, na kojemu se gradi, rekonstruira, uklanja, odnosno izvode radovi održavanja gradevine,

35. Gradenje je izvedba gradevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstrukterski , instalaterski, završni, te ugradnja gradevnih proizvoda, postrojenja ili opreme) kojima se gradi nova gradevina, rekonstruira, uklanja i održava postojeca gradevina,

35.1. Rekonstrukcija gradevine je izvedba gradevinskih i drugih radova kojima se utjece na ispunjavanje bitnih zahtjeva za postojecu gradevinu i/ili kojima se mijenja uskladenost postojece gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena (dogradivanje, nadogradivanje, uklanjanje vanjskog dijela gradevine, izvodenje radova radi promjene namjene gradevine ili tehnološkog procesa i sl .),

35.2. Održavanje gradevine je izvedba gradevinskih i drugih radova radi ocuvanja bitnih zahtjeva za gradevinu tijekom njezinog trajanja, kojima se ne mijenja uskladenost gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena,

35.3. Ugradnja je izvedba gradevinskih i drugih radova kojim se povezuju gradevni proizvodi, instalacije, oprema ili postrojenja tako da postaju sastavni dio gradevine i ne mogu se bez uklanjanja ili utjecaja na bitne zahtjeve za gradevinu odvojiti od gradevine,

35.4. Uklanjanje gradevine ili njezina dijela je izvedba radova razgradnje gradevine ili njezinog dijela s mjesta gdje se nalazi, ukljucivo i zbrinjavanje zatecenog otpada u gradevini i na gradevnoj cestici, te gradevnog materijala i otpada nastalog razgradnjom gradevine, te dovodenje gradevne cestice odnosno zemljišta na kojemu se nalazila gradevina u uredno stanje,

36. Gradevina je gradenjem nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito izveden od gradevnih proizvoda sa zajednickim instalacijama i opremom, ili sklop s ugradenim postrojenjem, odnosno opremom kao tehnicko – tehnološka cjelina ili samostalna postrojenja povezana s tlom, te s tlom povezan sklop koji nije nastao gradenjem, ako se njime mijenja nacin korištenja prostora,

37. Gradevina s utjecajem na okoliš je svaka gradevina za koju je prema propisima o zaštiti okoliša obvezna procjena utjecaja na okoliš,

38. Gradevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade (Po, S, Pr, K, Pk ) ukljucivo površine lode, balkone i terase, odredenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uracunavaju obloge, obzide , parapete i ograde,

39. Iskolcenje gradevine je geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa gradevine ili osi trase gradevine koju je dozvoljeno graditi, na terenu unutar gradevne cestice,

40. Oprema su pojedinacni uredaji, strojevi, procesne instalacije i drugi proizvodi od kojih se sastoji postrojenje ili su samostalno ugradeni u gradevinu radi tehnološkog ili drugog procesa kojemu je namijenjena gradevina,

41. Postojeca gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog odgovarajuceg akta i svaka druga gradevina koja je prema ovom Zakonu s njom izjednacena,

42. Postrojenje je skup svrhovito povezane opreme za obavljanje tehnološkog ili drugog procesa kojemu je namijenjena gradevina,

43. Pripremni radovi su gradenje privremenih gradevina i izvedba drugih radova radi organizacije i uredenje gradilišta, te omogucavanja primjene odgovarajuce tehnologije gradenja,

44. Projektiranje je izrada projekata propisanih ovim Zakonom,

45. Složena gradevina je sklop više medusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih gradevina,

46. Zamjenska gradevina je nova gradevina izgradena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojece gradevine unutar iste gradevne cestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, velicina i utjecaj na okoliš dotadašnje gradevine,

47. Zgrada je zatvorena i/ili natkrivena gradevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinacna gradevina unutar sustava infrastrukturne gradevine (trafostanice, pothodnici, mostovi i sl . gradevine),

48. Zgrada cija gradevinska (bruto) površina nije veca od 400 m 2 i zgrada za obavljanje iskljucivo poljoprivrednih djelatnosti cija gradevinska (bruto) površina nije veca od 600 m 2 su zgrade u ciju se gradevinsku (bruto) površinu uracunavaju i površine svih drugih gradevina ako se grade na istoj gradevinskoj cestici.

(2) Ministarstvo je u ovom Zakonu ministarstvo nadležno za prostorno uredenje i graditeljstvo, a ministar je ministar nadležan za prostorno uredenje i graditeljstvo.

(3) Nadležno upravno tijelo je tijelo jedinice lokalne i podrucne (regionalne) samouprave koje obavlja poslove izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradenje.

(4) Tijelo i/ili osoba odredena posebnim propisom je tijelo državne uprave i/ili pravna osoba s javnim ovlastima odredeni posebnim propisima, koji na temelju tih propisa sudjeluju svojim aktima, te posebnim uvjetima i potvrdama u postupcima izrade, donošenja i provodenja dokumenata prostornog uredenja i gradenja.

(5) Izrazi koji se u ovom Zakonu koriste za osobe u muškom rodu, su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.